Disclaimer

DISCLAIMER

Aanvaarding voorwaarden
Deze website (www.emmencentrum.nl) wordt beheerd door Stichting Ondernemers Fonds Emmen Centrum (hierna: 'SOFEC'). Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van deze website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in.

SOFEC behoudt zich het recht voor om zowel deze website als de voorwaarden die op het gebruik van deze website van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina om kennis te nemen van eventuele aanpassingen of wijzigingen.

Algemene informatie / beschikbaarheid website.
SOFEC spant zich in om deze website actueel te houden.
SOFEC behoudt zich het recht voor om deze website en haar inhoud te wijzigen.

Aansprakelijkheid voor deze website
Aansprakelijkheid voor informatie op deze website
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SOFEC heeft alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site correct, volledig en actueel is, maar SOFEC garandeert niet dat de informatie die op deze website wordt aangeboden correct, volledig en actueel is. SOFEC sluit iedere aansprakelijk voor op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie nadrukkelijk uit. SOFEC is niet aansprakelijk voor schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van deze website, en/of de informatie op deze website.

Aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van deze website
SOFEC garandeert evenmin dat het gebruik van deze website niet wordt onderbroken of foutloos zal zijn of dat deze website en de servers daarvan geen computervirussen of -fouten zullen bevatten. SOFEC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van deze website.

Aansprakelijkheid voor externe links
SOFEC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites die mogelijk vanuit deze site kunnen bezocht worden. Elke bezoek aan dergelijke externe sites is volledig op eigen risico van de gebruiker.

Intellectuele eigendom
Auteursrechten en databankrechten voorbehouden
Alle rechten, met inbegrip van auteurs- en databankrechten, met betrekking tot de website en de inhoud daarvan behoren toe aan of zijn in licentie gegeven aan SOFEC of worden op andere wijze gebruikt in overeenstemming met toepasselijke wetgeving of met toestemming van de houder van het betrokken recht van intellectuele eigendom. U mag geen tekst, figuren, grafische weergaven, logo's, knoppen, pictogrammen, afbeeldingen, en de selectie en ordening daarvan, of enige onderliggende broncode en software, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, openbaar maken, uitzenden of overdragen voor commerciële of openbare doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SOFEC of de houder van het betrokken recht van intellectuele eigendom. U mag het materiaal of de informatie van deze website niet aanpassen, wijzigen of aanmaken, of ze voor enig ander doel aanwenden dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U stemt ermee in deze site alleen voor wettige doeleinden te gebruiken.

SOFEC behoudt zich het recht voor om materialen (waaronder tekst en afbeeldingen) die naar de site of mail @emmencentrum.nl worden verzonden voor eigen doeleinden te gebruiken, hetzij op de site of in enige andere vorm, met inbegrip van reclamedoeleinden. SOFEC behoudt zich het recht voor om inzendingen naar de site te controleren en indien nodig aan te passen of te weigeren.

Merkrechten voorbehouden
Merknaam, afbeeldingen en logo ter aanduiding van “Vlinderstad Emmen Centrum” zijn eigen merken van SOFEC. SOFEC geeft geen toestemming voor gebruik hiervan door anderen dan de eigenaars. Gebruik van Merknaam en logo kan op aanvraag.

Software
De softwarebestanden die u van deze site kunt downloaden, zijn grondig gescand en getest tijdens alle productiestadia, maar zoals bij alle nieuwe software raden we u aan voor het gebruik een virusscan uit te voeren. We adviseren u bovendien een actuele back-up van uw harde schijf te maken voordat u de software gebruikt. SOFEC is niet aansprakelijk voor enige storing, beschadiging en/of verlies van gegevens op uw data- of computersysteem tijdens het gebruik van de software. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voordat u enige software installeert op een computer die is aangesloten op een netwerk.

Geschillen
Op deze voorwaarden en bepalingen is Nederlands recht van toepassing.